All Polls

Created At 2022-09-03 13:53:01
Created At 2022-09-03 16:39:44
Created At 2022-09-03 16:50:20
Created At 2022-09-03 16:54:23
Created At 2022-09-03 18:57:04
Created At 2022-09-04 07:04:53
Created At 2022-09-04 08:30:16
A
Poll
Created At 2022-09-04 08:56:46
123
Poll
Created At 2022-09-04 10:33:47
Created At 2022-09-04 11:45:00
این توافق نامه فی مابین نمایندگان شورای اسلامی کار نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان از یک طرف و نماینده تام الاختیار شرکت تولید نیروی برق آبادان بعنوان مالک نیروگاه از طرف دیگر در خصوص حل و فصل بخش مهمی از اختلافات و مطالبات کارکنان، انشاء گردید و با شرایط و بندهای ذیل مورد توافق طرفین می باشد: بند 1- با اختیارات حاصله از دستورالعمل طرح طبقه بندی مشاغل، موافقت گردید حق جذب مربوط به سال های گذشته تعدادی از کارکنان که به دلایل محتلف از جمله تغییر پیمانکاران، تعیین و افزایش نیافته است، مجموعا 30 درصد بابت معوقات سالهای گذشته از ابتدا لغایت 31/06/1401 افزایش یافته و در احکام کارگزینی کارکنان ذینفع از ابتدای مهر ماه 1398 و 1399 و 1400 هر سال به میزان 10 درصد اعمال و مابه التفاوت مبالغ ریالی آن محاسبه و ترتیبی اتخاذ گردد تا پیمانکاران مربوطه ظرف مدت 5 ماه مبالغ ریالی محاسبه شده را به حساب هریک از کارکنان مربوطه پرداخت گردد. بند 2- با توجه به اینکه طرح طبقه بندی مشاغل جدید وزارت نیرو در سال 1399 تهیه و به تایید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رسیده است و کلیه پیمانکاران شاغل در نیروگاهها نیز مکلف به تبعیت از طرح مذکور میباشند لذا موافقت گردید که مالک نیروگاه پیمانکاران طرف قرارداد را موظف نماید طرح مذکور را از ابتدای اسفند ماه 1399 اجرا و احکام کارکنان را اصلاح و افزایش مزد ناشی از اجرای طرح مذکور را محاسبه و پس از کسر مبالغ پرداختی ناشی از اجرای احکام صادره از سوی مراجع حل اختلاف و برداشت از حسابهای بانکی و اموال پیمانکاران، ظرف حداکثر 5 ماه به حساب کارکنان ذینفع پرداخت گردد. بند 3 - موافقت گردید افزایش حق جذب از مهر ماه سال 1401 به بعد با نظر مدیر عامل و هیئت مدیره کارفرمایان مستقر در نیروگاه (پیمانکاران) و مطابق دستور العمل طرح طبقه بندی مشاغل جهت کارکنان ذینفع اعمال و احکام پرسنلی مربوطه صادر و مبالغ ریالی آن پرداخت گردد. بند 4 – نظر به اینکه امور بهره برداری و تعمیرات و نگهداری در سنوات گذشته به پیمانکار واگذار شده و در آینده نیز این امر ادامه خواهد داشت، با استناد به ماده 13 قانون کار، شرکت تولید نیروی برق آبادان به عنوان مالک نیروگاه موافقت نمود که تعهدات این موافقتنامه را در قراردادهای فیمابین خود و پیمانکاران مربوطه پیش بینی و پیمانکاران را مکلف به اجرای آنها نماید. همچنین ، تمهیدات لازم را در خصوص تأمین منابع و نقدینگی لازم جهت پرداخت بدهی پیمانکاران سابق که ناشی از اجرای این موافقتنامه باشد اتخاذ تا مطالبات معوقه مربوط به بندهای 1 و 2 این توافقنامه واریز گردد. بند۵ – با اجرای مفاد بندهای 1 و 2 و 3 این توافق نامه از سوی کارفرمایان مربوطه، با استناد به صدر ماده157 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و ماده 71 آیین دادرسی کار ، اعضا شورای اسلامی کار به نمایندگی از سوی کلیه کارگران، تمامی دعاوی مطروحه و جاری خود را در رابطه با حق جذب و طرح طبقه بندی مشاغل فیصله یافته اعلام نموده و مقرر گردید مراتب را به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی آبادان اعلام تا نسبت به صدور آراء سازشی در مورد پرونده های جاری از سوی مراجع حل اختلاف بر مبنای این توافقنامه و مستند به ذیل ماده 73 آئین دادرسی کار اقدام گردد. همچنین با قبول اختیارات کارفرما در اعطا حق جذب، ادعای دیگری در مورد مطالبه حق جذب مربوط به کلیه سنوات گذشته را از خود سلب مینمایند. این توافق نامه در ۵ بند و چهار نسخه تهیه که هر کدام حکم واحد داشته و به مهر و امضاء نمایندگان ذیل (مدیر عامل شرکت توبا، نماینده حقوقی کارفرما، مدیر حراست، معاونت مالی و اداری و نمایندگان کارکنان) رسیده و طرفین این توافقنامه ملزم به ابلاغ، اجرا و رعایت کلیه مفاد آن می باشند.
Poll
Created At 2022-09-04 12:09:26
Created At 2022-09-04 15:59:44
Created At 2022-09-04 18:07:05
İsim
Poll
Created At 2022-09-04 19:42:36
Created At 2022-09-04 22:38:33
Created At 2022-09-05 10:09:26
Created At 2022-09-05 13:00:28
Created At 2022-09-05 17:56:41
Created At 2022-09-05 18:27:25
Created At 2022-09-05 19:08:32
Created At 2022-09-05 19:19:02
Created At 2022-09-05 22:17:42
Created At 2022-09-06 00:43:34