همکار گرامی به نظر شما کدام نوع پرداخت حقوق برای شما مناسب می باشد ؟

پرداخت حقوق قانون کار و درصد کارکرد پله ای بدون احتساب هزینه های تعمیر، تجهیز و نگهداری [ 7 votes] 70%
 
20% از هزینه و درآمد به غیر از هزینه های تعمیر، تجهیز و نگهداری به همراه بیمه [ 3 votes] 30%
 
10 vote(s) . Closed at Wednesday, March 8, 2023, at 9:01am

Poll created on Wednesday, March 1, 2023, at 9:01am
Created By: Anonymous ( Create Your Account )
Poll is closed.
Share this poll
All Shares 15
Related Polls
What's your fav fruit?
Poll
Created At 2023-03-25 20:33:47
Que te parece nuestro servicio?
NPS
Created At 2023-02-16 10:44:14
califica a nuestro personal
Poll
Created At 2023-02-07 03:02:08
En iyi whatsapp iş karşılama mesajı örnekleri nelerdir?
Poll
Created At 2023-02-05 22:49:29
La capital de Bulgaria es
Quiz
Created At 2023-01-30 14:41:08
¿Qué partido político ganara las elecciones a la alcaldía el 28 de mayo en Almería?
Poll
Created At 2023-01-28 20:08:50
¿Qué partido político ganara las elecciones a la alcaldía el 28 de mayo en Pamplona?
Poll
Created At 2023-01-28 20:08:08
¿Qué partido político ganara las elecciones a la alcaldía el 28 de mayo en Santa Cruz de Tenerife?
Poll
Created At 2023-01-28 20:07:31
¿Qué partido político ganara las elecciones a la alcaldía el 28 de mayo en Móstoles?
Poll
Created At 2023-01-28 20:06:56
¿Qué partido político ganara las elecciones a la alcaldía el 28 de mayo en Jerez de la Frontera?
Poll
Created At 2023-01-28 20:06:21