سلام همسایه های عزیز لطفا در خصوص استفاده ساکنین اپارتمان و یا اشخاص ثالث از پارکینگهای مربوط به واحدهای دیگر اظهار نظر فرمایید

بله [ 0 vote] 0%
 
خیر [ 0 vote] 0%
 
0 vote(s) . Closed at Thursday, October 21, 2021, at 3:33pm

Poll created on Tuesday, October 19, 2021, at 3:33pm
Created By: Anonymous ( Create Your Account )
Poll is closed.
Share this poll
All Shares 133
Related Polls
¿Cuando te gustaria sea el reto?
Poll
Created At 2024-04-29 16:09:30
Frage
Quiz
Created At 2024-04-23 12:17:29
What watch brand is your favorite?
Poll
Created At 2024-03-18 21:18:34
Upvote what map do you like us to create?
Poll
Created At 2024-03-02 23:14:16
What is the favourite dish ordered in Buzos ?
Quiz
Created At 2024-02-16 01:53:33
Como estan tus niveles de conocimiento en investigacion para tu trabajo?
Poll
Created At 2024-01-20 16:01:37
Como vas con tu proyecto de investigacion?
Poll
Created At 2024-01-20 15:51:54
Favourite Colour
Poll
Created At 2024-01-18 16:04:00
Ravens o Steelers?
Poll
Created At 2024-01-06 20:05:21
How do you fee about the new launch?
Poll
Created At 2023-12-29 15:27:29