મિત્રો જય ખેતલાજી મહારાજ મિત્રો આ વષે નવરાત્રી ખેતલાજી ના મંદિર રાખવા ની સે તો બધા ગામ વાલનો અભિપ્રાય આપવા વિનંતી. હા કે ના

20 vote(s) . Ending on Tuesday, September 9, 2121, at 5:57am

Poll created on Sunday, October 3, 2021, at 5:57am
Created By: Anonymous ( Create Your Account )
Share this poll
All Shares 27