تعداد مطالب ارائه شده روزانه در کانال، زیاد است یا کم؟

تعداد مطالب روزانه، مناسب است [ 24 votes] 70.59%
 
زیاد است و وقت نمیکنم همه را با دقت ببینم، لطفا کمتر مطلب بگذارین [ 8 votes] 23.53%
 
کم است و بیشتر مطلب قرار دهید [ 2 votes] 5.88%
 
34 vote(s) . Closed at Saturday, September 11, 2021, at 6:46pm

Poll created on Wednesday, September 8, 2021, at 3:43pm
Created By: Anonymous ( Create Your Account )
Poll is closed.
Share this poll
All Shares 96
Related Polls
¿Qué valoras principalmente de un taller?
Poll
Created At 2023-03-27 17:03:30
¿Qué forma de pago utilizas?
Poll
Created At 2023-03-27 08:49:57
¿Qué canal de captación es más eficiente?
Poll
Created At 2023-03-27 07:39:35
What's your fav fruit?
Poll
Created At 2023-03-25 20:33:47
Que te parece nuestro servicio?
NPS
Created At 2023-02-16 10:44:14
califica a nuestro personal
Poll
Created At 2023-02-07 03:02:08
En iyi whatsapp iş karşılama mesajı örnekleri nelerdir?
Poll
Created At 2023-02-05 22:49:29
La capital de Bulgaria es
Quiz
Created At 2023-01-30 14:41:08
¿Qué partido político ganara las elecciones a la alcaldía el 28 de mayo en Almería?
Poll
Created At 2023-01-28 20:08:50
¿Qué partido político ganara las elecciones a la alcaldía el 28 de mayo en Pamplona?
Poll
Created At 2023-01-28 20:08:08