தற்போதைய சூழலில் ஒருமித்த கருத்தோடு JAIN பெயரில் ஒரு புதிய அமைப்பு தேவை. In current context, there is a need for a new organisation with JAIN name and common notion.

ஆம் - YES [ 565 votes] 94.01%
 
இல்லை - NO [ 19 votes] 3.16%
 
கருத்து கூற விரும்பவில்லை - PREFER NOT TO SAY [ 17 votes] 2.83%
 
601 vote(s) . Closed at Monday, July 5, 2021, at 10:19am

Poll created on Friday, June 4, 2021, at 1:49pm
Created By: Anonymous ( Create Your Account )
Poll is closed.
Share this poll
All Shares 421
Related Polls
Fav color
Poll
Created At 2022-08-08 18:19:45
We have received lot of request of people wanting to attend WhatsApp Marketing Webinar. Would you be also interested to join the webinar at 4pm today?
Poll
Created At 2022-08-07 03:50:03
¿Qué es lo que más te ha gustado de Vitamina Online?
Poll
Created At 2022-08-03 16:57:50
What's Your Favorite Tool?
Poll
Created At 2022-07-25 09:44:17
Te gusta nuestro servicio?
Poll
Created At 2022-07-22 18:41:02
¿Cómo ha sido tu experiencia con la tasación?
Survey
Created At 2022-07-21 13:33:57
¿Qué es una campanya de Google Display?
Poll
Created At 2022-07-17 15:15:09
Do you buy packaged drinking water on you trek?
Poll
Created At 2022-07-14 09:44:18
في أي عقار تهتم بالأستثمار
Survey
Created At 2022-07-12 17:06:51
¿Estás satisfecha/o con el trato recibido?
Poll
Created At 2022-07-05 15:00:30