தற்போதைய சூழலில் ஒருமித்த கருத்தோடு JAIN பெயரில் ஒரு புதிய அமைப்பு தேவை. In current context, there is a need for a new organisation with JAIN name and common notion.

ஆம் - YES [ 565 votes] 94.01%
 
இல்லை - NO [ 19 votes] 3.16%
 
கருத்து கூற விரும்பவில்லை - PREFER NOT TO SAY [ 17 votes] 2.83%
 
601 vote(s) . Closed at Monday, July 5, 2021, at 10:19am

Poll created on Friday, June 4, 2021, at 1:49pm
Created By: Anonymous ( Create Your Account )
Poll is closed.
Share this poll
All Shares 518
Related Polls
¿Qué valoras principalmente de un taller?
Poll
Created At 2023-03-27 17:03:30
¿Qué forma de pago utilizas?
Poll
Created At 2023-03-27 08:49:57
¿Qué canal de captación es más eficiente?
Poll
Created At 2023-03-27 07:39:35
What's your fav fruit?
Poll
Created At 2023-03-25 20:33:47
Que te parece nuestro servicio?
NPS
Created At 2023-02-16 10:44:14
califica a nuestro personal
Poll
Created At 2023-02-07 03:02:08
En iyi whatsapp iş karşılama mesajı örnekleri nelerdir?
Poll
Created At 2023-02-05 22:49:29
La capital de Bulgaria es
Quiz
Created At 2023-01-30 14:41:08
¿Qué partido político ganara las elecciones a la alcaldía el 28 de mayo en Almería?
Poll
Created At 2023-01-28 20:08:50
¿Qué partido político ganara las elecciones a la alcaldía el 28 de mayo en Pamplona?
Poll
Created At 2023-01-28 20:08:08