தற்போதைய சூழலில் ஒருமித்த கருத்தோடு JAIN பெயரில் ஒரு புதிய அமைப்பு தேவை. In current context, there is a need for a new organisation with JAIN name and common notion.

ஆம் - YES [ 565 votes] 94.01%
 
இல்லை - NO [ 19 votes] 3.16%
 
கருத்து கூற விரும்பவில்லை - PREFER NOT TO SAY [ 17 votes] 2.83%
 
601 vote(s) . Closed at Monday, July 5, 2021, at 10:19am

Poll created on Friday, June 4, 2021, at 1:49pm
Created By: Anonymous ( Create Your Account )
Poll is closed.
Share this poll
All Shares 564
Related Polls
How do you rate President Bola Tinubu's Presidency to date?
Survey
Created At 2023-09-26 16:13:53
question
Poll
Created At 2023-09-26 05:38:27
¿en que necesitas que te ayude?
Poll
Created At 2023-08-27 10:04:11
What would you like to see from Shemeshphone in the coming year?
Poll
Created At 2023-08-24 07:27:43
Mindset is basic idea to deal with any challenge related to own experience - to deal with duality - experiencer and experiencing
Poll
Created At 2023-07-11 13:36:53
At any time we are not thinking we are just connecting to thoughts as pre store on the basis of beliefs and store experience- nothing more than that!
Poll
Created At 2023-07-10 05:43:50
De 0 a 10, quanto você gostou dessa aula?
NPS
Created At 2023-07-03 13:13:18
Do you think Power Mindset is must to overcome procrastination to implement your Goal?
Poll
Created At 2023-06-29 06:50:54
Do you think mear goal setting is not only sufficient to make it happen, one working professional or any adult must carry on with Power Mindset to define plan and execute goals in every area of life?
Poll
Created At 2023-06-28 12:58:27
Do you think Pattern Breaking or Old Habit Breaking is the most effective way to change your Mindset?
Poll
Created At 2023-06-27 07:11:40