தற்போதைய சூழலில் ஒருமித்த கருத்தோடு JAIN பெயரில் ஒரு புதிய அமைப்பு தேவை. In current context, there is a need for a new organisation with JAIN name and common notion.

ஆம் - YES [ 565 votes] 94.01%
 
இல்லை - NO [ 19 votes] 3.16%
 
கருத்து கூற விரும்பவில்லை - PREFER NOT TO SAY [ 17 votes] 2.83%
 
601 vote(s) . Closed at Monday, July 5, 2021, at 10:19am

Poll created on Friday, June 4, 2021, at 1:49pm
Created By: Anonymous ( Create Your Account )
Poll is closed.
Share this poll
All Shares 468
Related Polls
Who is Your Best Candidate for the 2023 Nigeria Presidential Election?
Poll
Created At 2022-11-27 20:09:26
Qatar'22: What is the result of << France 🇫🇷 - Australia 🇦🇺 >> ??? (normal duration)
Survey
Created At 2022-11-22 11:36:25
Qatar'22: What is the result of <<Mexico 🇲🇽 - Poland 🇵🇱 >> ??? (normal duration)
Survey
Created At 2022-11-22 11:29:32
Qatar'22: What is the result of <<Denmark - Tunisia>> ??? (normal duration)
Survey
Created At 2022-11-22 11:11:47
Are you looking to make passive income?
Quiz
Created At 2022-11-21 02:23:36
Hangi sosyal medyayı tercih edersiniz?
Poll
Created At 2022-11-18 22:03:50
Katar 2022 Dünya Kupası A Grubu'nda hangi takım yer alır? #qatar2022
Poll
Created At 2022-11-18 21:55:22
2022 dünya kupasının en iyi oyuncusu kim olacak? #qatar2022
Poll
Created At 2022-11-18 21:42:19
Who will be the best goal keeper in the 2022 world cup?
Poll
Created At 2022-11-16 20:52:29
Who will be the best player in the 2022 world cup?
Poll
Created At 2022-11-16 20:44:38