علی دستگاه ضبط ویدئو خود را برای ضبط فیلم از ساعت یازده و ربع بعدازظهر تا ساعت یک و ۵ دقیقه ی بامداد تنظیم کرده است.چند دقیقه از نوار ویدئویی ۴ ساعته ی او بدون استفاده باقی خواهد ماند؟

5 vote(s) . Closing at Saturday, January 10, 2122, at 1:35pm

Poll created on Thursday, February 3, 2022, at 1:35pm
Created By: Anonymous ( Create Your Account )
Share this poll
All Shares 106