با توجه به تغییر دادن غذا توسط شرکت از ابتدای ماه جدید نسبت به ادامه اعتراض به کیفیت غذا موافق هستید؟

19 vote(s) . Closing at Monday, October 27, 2121, at 2:18pm

Poll created on Saturday, November 20, 2021, at 2:18pm
Created By: Anonymous ( Create Your Account )
Share this poll
All Shares 125